Všeobecné obchodní podmínky ve spolupráci s e-shopem


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „OZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Označení smluvních stran

Poskytovatel: Žijeme Gastrem s.r.o, IČ: 11722991

se sídlem: Kvítková 4703, Zlín 76001

zastoupen panem Daliborem Thielem, jednatelem

e-mail: info@zijemegastrem.cz

(dále též jako „poskytovatel“)

a

Partner: xxx, IČ: xxx

se sídlem:xxx

zastoupen: xxx

e-mail: xxx@xx.cz

(dále též jako „partner“)

Poskytovatel a partner dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě též jako „smluvní strana“ a tato smlouva o spolupráci dále též jako „smlouva“.

II.

Úvodní ustanovení

 1. Partner je osobou podnikající v oboru _____.
 1. Poskytovatel je osobou podnikající v oblasti marketingu.

III.

Předmět smlouvy

 1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel na základě této smlouvy pro partnera na jeho účet, přímo nebo prostřednictvím třetích osob zajistí veškeré záležitosti související s vytvořením, vedením a údržbou e-shopu (dále též jako „vedení e-shopu“) na níže uvedené internetové stránce:

_____

za což se partner zavazuje hradit poskytovateli odměnu podle pravidel stanovených touto smlouvou.

III.

Doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
 1. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, a to:
  1. s výpovědní dobou o délce tří (3) měsíců v případě, že výpověď byla smluvní stranou uplatněna během prvních čtyř (4) měsíců doby trvání této smlouvy; nebo
  1. s výpovědní dobou o délce jednoho (1) měsíce v případě, že výpověď byla smluvní stranou uplatněna po uplynutí prvních čtyř (4) měsíců doby trvání této smlouvy.
 1. Poskytovatel má dále právo tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě partnerova podstatného porušení této smlouvy. Za partnerovo podstatné porušení této smlouvy se považuje zejm. porušení kterékoliv povinností stanovené v čl. ____ této smlouvy.
 1. Poskytovatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže:
  1. je příslušným soudem rozhodnuto o úpadku partnera;
  2. je soudem rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku partnera nebo pokud partner vstoupí do likvidace;
  3. v průběhu trvání smlouvy zjistí, že partner nebude schopen zajistit financování sjednané úplaty podle této smlouvy;
  4. partner opakovaně (tj. ve více jak třech (3) případech) neposkytne součinnost potřebnou pro plnění závazku poskytovatele, přestože byl na možnost odstoupení poskytovatelem písemně upozorněn a byla mu poskytnuta dostatečně lhůta k nápravě o délce min. tří (3) dnů.
 1. Odstoupením od smlouvy či výpovědí smlouvy smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy či její výpověď se však nedotýká nároku na náhradu škody, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IV.

Odměna

 1. Smluvní strany se dohodly, že výše odměny za vedení e-shopu činí částku ve výši _____,- Kč (slovy: _____ korun českých) měsíčně. Smluvní strany pro vyjasnění všech pochybností uvádějí, že v odměně jsou obsaženy i veškeré náklady poskytovatelem na vedení e-shopu vynaložené.
 1. Odměna podle předchozí věty je splatná vždy desátý (10.) den měsíce následujícího po měsíci, za který poskytovateli náleží odměna. Odměna se považuje za uhrazenou momentem, kdy je v celé své výši uhrazena na bankovní účet poskytovatele č. _____, vedený u _____ (dále též jako „bankovní účet poskytovatele“). Případnou změnu platební místa je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit, přičemž o této změně vyrozumí partnera písemně, a to na jeho adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy, popř. na jinou adresu, kterou mu partner písemně sdělí po uzavření této smlouvy
 1. V případě prodlení partnera s úhradou odměny či některé její části se partner zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové částky odměny, a to za každý i započatý den svého prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody.

V.

Důvěrné informace

 1. Za důvěrné informace se považují informace, které si smluvní strany vzájemně poskytly v souvislosti s realizací tohoto obchodního vztahu a touto smlouvou. Partner neposkytne bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace třetí straně krom situace, kdy poskytnutí důvěrných informací ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis, úřední akt nebo kdy je to nezbytně nutné k řádnému plnění povinností z této smlouvy. V případě, kdy budou důvěrné informace za podmínek uvedených v tomto článku poskytnuty třetí osobě, tato musí být výslovně upozorněna na potřebu nakládání s těmito informacemi jako s důvěrnými (musí být označeny jako „důvěrné“) a na zákaz dalšího šíření těchto důvěrných informací. Jestli to bude vzhledem k povaze třetí strany možné, partner je povinen před poskytnutím důvěrných informací vyžádat si písemné potvrzení třetí strany, že bude s předmětnými informacemi nakládat jako s informacemi důvěrnými a že je bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany neužije pro jiný účel, že je nebude šířit dál a že o této povinnosti dostatečně poučí své pracovníky/zaměstnance, kteří s informacemi budou ve styku. Závazek chránit důvěrné informace trvá po celou dobu platnosti této smlouvy jako i po skončení.
 1. Důvěrnými informacemi nejsou informace, o kterých je partner schopen prokázat, že:
    1. mu byly známy ještě před tím, než je obdržel od poskytovatel;
    2. byly veřejně známé nebo byly veřejně dostupné ještě před tím, než je poskytovatel poskytl;
    3. byly nezávisle vyvinuty nebo objeveny partnerem, a to nezávisle na důvěrných informacích poskytnutých poskytovatelem;
    4. se staly veřejně známé nebo veřejně dostupné, a to bez zavinění partnera; či
    5. je partner získal od třetí strany, která není vázána povinností mlčenlivosti.
 1. Jestliže partner poruší povinnosti stanovené v odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši _____,- Kč (slovy: _____ korun českých) za každé porušení uvedené povinnosti. Právo na náhradu případné škody tímto zůstává nedotčeno. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost ke zjednání nápravy.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Partner se zavazuje, že poskytovateli poskytne veškerou potřebnou součinnost nezbytnou pro plnění závazku poskytovatele z této smlouvy. Jestliže partner takovou součinnost řádně a včas neposkytne, byť byl na ni poskytovatelem včas upozorněn, poskytovatel není povinen započít s vedením e.shopu. Partner je povinen nahradit poskytovateli jakoukoliv újmu, která mu neposkytnutím součinnosti ze strany partnera vznikla.
 1. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění svého závazku poctivě a pečlivě podle svých schopností a s odbornou péčí, podle pokynů partnera a v souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát. Poskytovatel je povinen oznámit partnerovi všechny okolnosti, které zjistil při vedení e-shopu podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů partnera. Poskytovatel je povinen předem si vyžádat pokyny či vyjádření partnera k navrhovanému postupu, bude-li to pro řádný výkon činností poskytovatele potřebné nebo účelné. Pokud partner v požadované lhůtě, resp. ve lhůtě potřebné pro řádné vedení e-shopu, pokyn neudělí nebo se nevyjádří k navrhovanému postupu, platí, že s ním souhlasí.
 1. Od pokynů partnera se může poskytovatel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu partnera a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel o tom bude partnera neprodleně informovat.
 1. Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním předmětu této smlouvy třetí osoby. Za jejich činnost však odpovídá partnerovi, jako by ji vykonával sám.

VIII.

Oddělitelnost ustanovení

Jestliže některý ze závazků nebo ustanovení této smlouvy bude nebo se stane neplatným či nevymahatelným, bude takový závazek či ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních závazků a ujednání smlouvy. Pokud taková situace nastane, zavazují se smluvní strany bez zbytečného prodlení nahradit takový závazek, případně ustanovení, platným a účinným závazkem, případně ustanovením, jehož ekonomický dopad bude co nejvíce odpovídat spornému závazku, ustanovení nebo účelu, to vše v intencích vyjádřených smluvními stranami v této smlouvě.

IX.

Úplnost smlouvy a dodatky

Tato smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu této smlouvy, mezi smluvními stranami neexistují a pokud existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena touto smlouvou. Jakékoliv změny, úpravy, ať již celkové či částečné, podle nebo na základě či z této smlouvy plynoucí musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Měněna, případně doplňována, může být tato smlouva pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží každá ze smluvních stran této smlouvy.
 1. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že neuzavírají smlouvu v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek a považují ujednání ve smlouvě obsažená za ujednání v souladu s dobrými mravy a poctivým úmyslem. Na důkaz vážné a svobodné vůle připojují své podpisy.